Photography: Vera Miljkovic  Hair: NEM Make Up: Goran Sliskovic